Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Alarmika

Úvod  » gdpr

Zásady ochrany osobních údajů


Firma:
Nová Alarmika, spol. s r.o.
Průběžná 591/5, 370 04 České Budějovice
IČ: 251 67 588, DIČ: CZ25167588
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7371.

 

Firma Nová Alarmika, spol. s r.o., Průběžná 591/5, 370 04 České Budějovice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

 

Firma Nová Alarmika, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

 

Obsah:

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
2. jakým způsobem a za jakými účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
3. komu budeme Vaše osobní údaje předávat,
4. jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat,
5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: technik@alarmika.cz.

 

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let, proto osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.


Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo o Vaší společnosti.

 

Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) název obchodní firmy,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo
f) e-mailová adresa

 

K nám se dostanou pouze Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Na našich webových stránkách Vás jinak nesledujeme a proto se k jiným údajům o Vás nedostaneme.

 

2. Jakým způsobem a za jakými účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Dále můžeme tyto údaje využívat pro účely plnění smlouvy, tj. vyhotovení nabídky či zasílání obchodního sdělení o novinkách v naší firmě. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na emailovou adresu: technik@alarmika.cz.

 

3. Komu budeme Vaše osobní údaje předávat?

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat výhradně firma Nová Alarmika, spol. s r.o.. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. 

 

Osobní údaje mohou být předány:

a) externí účetní,
b) spolupracujícím společnostem,
c) externí advokátní kanceláři,
d) auditorům,
e) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

 

4. Jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a o evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

a) právo na přístup k osobním údajům,

(Právo na přístup znamená, že kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.)

 

b) právo na opravu,

(Právo na opravu znamená, že pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné či neúplné, můžete nás kdykoliv požádat o jejich opravu či doplnění.)

 

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),

(Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud zpracování je protiprávní, pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud nám to ukládá zákonná povinnost.)


d) právo na omezení zpracování údajů,

(Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.)

 

e) právo vznést námitku proti zpracování,

(Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.)

 

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

(Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.)


Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: technik@alarmika.cz.

 

Cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité

Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.

 

Podrobnosti a změna předvoleb je možná ZDE.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10.05.2018


Majitel firmy: Jaromír Mikeš

 


 

Copyright © 2024 - Nová Alarmika All Rights Reserved  |  www.alarmika.cz